ท่องเมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang)


 

"ลี่เจียง" ได้รับการเชิดชูจาก UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี 2540 เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของยูนนาน ใน ประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก"มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ

 


- ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย 4,000 เมตร

 


- สระน้ำมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือที่รู้จักกันว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan)ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน

 

 

 ความประทับใจในลี่เจียงในมุมของสถาปัตยกรรม และการวางผัง ถือเป็นความอัฉริยะของคนในยุคก่อน เพราะลี่เจียงเป็นเมืองที่โดดเด่นตั้งแต่การเลือกชัยภูมิที่ตั้ง โดยให้ความสำคัญกับการรับน้ำจากหิมะที่ละลายจากยอดเขา "ภูเขาหิมะมังกรหยก" ซึ่งมีน้ำหล่อเลียงทั้งปี มีบ่อพักน้ำขนาดใหญ่ "สระน้ำมังกรดำ" และวางระบบชลประธานโดยให้น้ำไหลผ่านชุมชนโดยลำดับความสำคัญและความสะอาดการใช้น้ำ ต้นน้ำเพื่อบริโภค ท้ายน้ำเพื่ออุปโภค

 


 

เสน่ห์อีกอย่างคือความเจริญทางวัฒนธรรมที่สามารถคิดค้นตัวหนังสือภาษาภาพใช้เอง รวมกับทีตั้งเป็นที่สูงจากระดับน้ำทะเลอากาศเย็นสบายทั้งปี จึงนำมาเสนอเป็นเกล็ดความรู้สมาชิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณครับ
rin_arch